Algemene voorwaarden speelgoedabonnement

Artikel 1-  Voorwaarden accepteren

 • Op alle abonnementen die Beleef het Us sluit met klanten, zijn deze abonnement voorwaarden van toepassing. Door je te abonneren op onze diensten, geef je aan dat je de voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 • Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van onze voorwaarden bij te werken of te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.
 • De prijzen voor het lidmaatschap van Beleef het Us zijn als volgt:

Maandabonnement voor het lenen van speelgoed €45,00 per maand

Kwartaalabonnement voor het lenen van speelgoed €45,00 per kwartaal

Half jaarabonnement voor het lenen van speelgoed €45,00 per half jaar

Artikel 2 – Verantwoordelijkheid

 • Het speelgoed blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder (Beleef het Us). Het verhandelen, uitlenen of verhuren van het speelgoed is niet toegestaan.
 • Het speelgoed wordt uitgeleend aan ouders en opvoeders van kinderen van 0 tot 12 jaar. De ouders /opvoeders dragen de verantwoordelijkheid om het geleende speelgoed compleet en schoon terug te sturen. Bij het ontvangen controleert u zelf, voordat uw kind ermee gaat spelen, of het speelgoed compleet is aan de hand van de geregistreerde speelgoed overzichtslijst die wordt meegezonden. Bij het retour zenden van het speelgoed controleert en telt de medewerker van Beleef het Us of alles compleet is.

Artikel 3 – Inschrijving, verlenging en uitschrijving

 • Inschrijven vindt plaats via een inschrijfformulier op de website van Beleef het Us. U schrijft zich in voor een jaar. Na bevestiging van uw inschrijving dient u direct het eerste termijn van het abonnementsgeld te betalen. Elk jaar dient u uw abonnement weer te verlengen. Mocht u zich willen uitschrijven dan stelt Beleef het Us het op prijs als u ons per e-mail (info@beleefhetus.nl) dit laat weten. Bij uitschrijving hanteren wij een opzegtermijn van een maand, dit in verband met gemaakte planningen. Bij uitschrijving ontvangt u een bevestiging van uw opzegging per mail. Bij opzegging binnen een leenjaar vindt geen restitutie plaats.

Artikel 4- Overeenkomst

 • De huurovereenkomst is de overeenkomst tussen de verhuurder (Beleef het Us) en de huurder op grond waarvan de huurder gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen abonnementstarief speelgoed ontvangt, ongeacht de verschijningsfrequentie en de wijze van ontvangst.
 • In het geval dat er na het sluiten van de huurovereenkomst sprake is van wijzigingen van de hoogte van de BTW, overige belastingen, heffingen, premies volksverzekeringen en/of andere lasten opgelegd van overheidswege, is Beleef het Us gerechtigd het abonnementstarief met inachtneming van eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen. Ook is Beleef het Us gerechtigd om het abonnementstarief zonder wijzigingen van de lasten opgelegd van overheidswege te verhogen. Indien Beleef het Us van de hierboven genoemde bevoegdheid gebruikmaakt (door hogere lasten opgelegd door de overheid of door eigen beslissing), betaalt de huurder voor het lopende abonnement nog het huidige abonnementstarief. Pas na verlenging van het abonnement wordt het nieuwe tarief gerekend. Wanneer het abonnementstarief gewijzigd wordt zal Beleef het Us de huurder hiervan altijd tijdig op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Artikel 5- Betaling en wanbetaling

 • Een huurder zal in gebreke zijn indien de maandelijkse, kwartaal of halfjaarlijkse rekening, die ieder termijn via e-mail verstuurd wordt op de eerste dag van het nieuwe abonnementstermijn, niet binnen 14 dagen wordt betaald. Indien de huurder in gebreke is zal Beleef het Us het recht hebben de levering te onderbreken totdat de huurachterstand is voldaan. Het onderbreken van de levering wegens huurachterstand geeft de huurder geen recht op restitutie over de niet ontvangen stukken speelgoed, doch dient de huurder ook deze te betalen alvorens de levering zal worden hervat.
 • Indien de huurder zich op welke wijze dan ook niet aan zijn financiële huurverplichtingen houdt (het betalen abonnementstarief), heeft Beleef het Us het recht om het abonnementstarief voor het totale aantal resterende maanden van de afgesloten termijn aan de huurder in rekening te brengen. Dit ter dekking van reeds ingekocht speelgoed.

Artikel  6 – Uitleentermijn

 • De uitleentermijn van het speelgoed is een maand, een kwartaal of een half jaar. Na deze periode dient u het geleende speelgoed terug te zenden in de daarvoor meegestuurde doos inclusief verzendlabel. Verzaakt u in het terugsturen van het speelgoed, dan ontvangt u van Beleef het Us een factuur met de aanschafprijs van het geleende speelgoed en dient u die te voldoen. Mocht u ook hier niet op reageren dan onderneemt Beleef het Us juridische stappen. 

Artikel 7 – Beschadigd of niet compleet speelgoed terug

 • U dient elk stuk speelgoed schoon, onbeschadigd en compleet terug te sturen. Als dit niet het geval is, meldt u dit bij het inleveren aan onze medewerker.
 • De standaard vergoeding bij constateren van beschadigingen tijdens het inleveren bedraagt €2,50 en dient direct betaald te worden. Afhankelijk van de grootte van de schade, kan de uiteindelijke vergoeding variëren van €0,50 tot €25,00. Alle schades worden uiteindelijk vastgesteld door de medewerker van Beleef het Us.
  Bij het ontbreken van onderdelen betaalt u een vergoeding welke direct betaald dient te worden. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het belang van het ontbrekende deel, of de vervangingskosten. In principe ligt dat tussen de €1,00 en €4,50 voor een basis onderdeel. Indien u het ontbrekende onderdeel binnen 3 maanden alsnog weer terugstuurt, krijgt u de helft van de vergoeding terug.
 • Is het speelgoed onherstelbaar beschadigd, geheel onbruikbaar geworden of kwijt, dan betaalt u of de dagwaarde van het speelgoed. Breuk als gevolg van normale slijtage wordt niet in rekening gebracht. De medewerker van Beleef het Us bepaalt dit per geval.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 • Indien er schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Beleef het Us aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het geval uit hoofde van de door Beleef het Us afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed. Beleef het Us is ten tijde van het uitlenen van het speelgoed niet aansprakelijk voor materiële schade of letselschade.

Artikel 9- Overige bepalingen

 • Tariefaanpassingen, respectievelijke inhoudswijzigingen, wijzigingen in bezorgwijze en beschadigingen aan of het niet compleet zijn van speelgoed worden voorbehouden. Eventuele klachten zullen op verzoek van de huurder door Beleef het Us worden behandeld.
 • Alle geschillen welke uit deze huurovereenkomst voortvloeien, ook die welke slechts door 1 van de partijen als zodanig worden ervaren, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
 • Afspraken welke niet op de door de huurder getekende overeenkomst staan vermeld, zijn niet rechtsgeldig.